Insights Discovery

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Transformeren blijkt momenteel meer dan een magisch woord te zijn. Maar vooraleer bedrijven ook echt succesvol getransformeerd zullen zijn en de benodigde fundamentele paradigmashifts geaccepteerd zijn, is er nog een lange weg te gaan. Een snelweg weliswaar, want het komt allemaal in een razend tempo op ons af! Of iedereen de eindbestemming zal halen en hoe, is wel de vraag? Uiteindelijk moeten de medewerkers in de organisatie dit alles immers gaan waarmaken. Niet alleen voor HR, maar – in een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid – ook voor de werkgevers, de leidinggevenden en de medewerkers zelf is er hier een belangrijke rol weggelegd. Om ieders energie daarom op de juiste manier in te zetten kan Insights Discovery een handig hulpmiddel zijn.

 

PARADIGMAVERSCHUIVINGEN IN HET BEDRIJFSLEVEN 

Je kan geen vakblad openslaan of je oog valt op het woord transformeren. Menig economisch specialist is er dan ook van overtuigd dat bedrijven drastisch zullen moeten transformeren in de nabije toekomst. Bovendien zijn ze van mening dat er een paradigmashift nodig zal zijn en dat we fundamenteel nieuwe economische denkmodellen zullen moeten gebruiken om succesvol te kunnen zijn, laat staan te overleven. Zo beschrijft Herman Toch in zijn boek “Happy Profit” vijf paradigmashifts die onze bedrijfswereld fundamenteel zullen veranderen en onze visie op winst zullen beïnvloeden. Het bedrijf zal daarbij niet meer starten van de vraag ‘What business are we in?’, maar wel ‘What world are we in?’, daar de ondernemer zijn geld verdient door het creëren en aanbieden van oplossingen die een betere wereld creëren.

De paradigmaverschuivingen die daarvoor nodig zijn, zijn eerst en vooral van kortetermijndenken naar langetermijndenken, wat meteen de duurzaamheidsgedachte inhoudt, niet alleen naar onze maatschappij, maar ook naar vertrouwen en relaties met mensen. Wat hier naadloos bij aansluit is de volgende shift, die het lineair denken vervangt door circulair denken. We gaan niet alleen rekening houden met de hele levenscyclus (het is meer dan cradle-to-cradle), we gaan ook rekening houden met meervoudige waardecreatie voor meerdere partijen. Business partners vinden elkaar door wederzijds versterkende relaties en diensten. In een derde verschuiving gaan we van centraal naar decentraal, waarbij we door de enorme technologische revolutie in staat zullen zijn om alles zelf te bedenken en te maken, hetgeen vroeger enkel door grote ondernemingen kon gebeuren. Meer nog, ondernemingen moeten in de toekomst in staat zijn om één op één te gaan werken en te verbinden. We gaan van massa naar persoonlijk. Tenslotte is er de noodzakelijke evolutie van gesloten naar open om de toegang tot kennis, inhoud, technologieën, mensen, … te ontsluiten en als het ware een collectief brein te creëren. Uiteindelijk ligt de meerwaarde immers in wat men ermee doet.
Niet alles is misschien even realistisch. Het straalt af en toe ook een tikkeltje naïviteit uit, maar geeft wel goed de richting weer waarheen die reusachtige economische snelweg ons leidt.

Krijg inzicht in de betekenis van voorkeuren en gedrag. Leer om je af te stemmen op en verbinding te maken met anderen!

Liesbeth

Duurzaam mensbeleid

 

De hamvraag zal dan ook zijn hoe mensen best ingezet kunnen worden in ‘transformerende organisaties’, hoe ze elke dag met ‘goesting’ aan de slag kunnen blijven en het beste van zichzelf kunnen geven zonder zich op te branden.
Een duurzaam mensbeleid om engagement te creëren en ervoor te zorgen dat de energie van mensen bewaakt wordt, is dan ook een absolute uitdaging, die in de toekomst ook alleen maar groter zal worden. Ook hier is er een trend naar toenemende individualisering. Op vlak van de harde HR-elementen mag dit echter niet doorslaan naar al te veel uitzonderingen en ‘wie het luidst roept ook het meest krijgt’. Je kan echter wel ten volle trachten te individualiseren op vlak van persoonlijke aanpak van medewerkers, qua invulling van leermogelijkheden, onderlinge interacties. En dit ook stimuleren door alle medewerkers hier zelf inzicht in te geven, zodat ook zij dit kunnen toepassen voor zichzelf, hun medewerkers en naar hun collega’s en leidinggevenden toe. Op die manier wordt het niet alleen de verantwoordelijkheid van HR, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Als bovendien zelfsturing ook in de dagdagelijkse werking geïntegreerd wordt, verhoogt dit ook automatisch het engagement.

Zelfinzicht door Insights Discovery

 

Medewerkers inzicht geven in zichzelf is niet iedereen gegeven. Het is zelfs een zeer moeilijke opgave en je kan het absoluut niet forceren. Laat staan dat iedereen in staat zou zijn om ook in te zien van waaruit het gedrag van de anderen voortkomt, etc. Sommigen zien dit vanzelf goed, anderen denken vooral dat ze het erg goed doen. Maar uiteindelijk is (zelf)inzicht een vereiste om effectief op anderen te kunnen afstemmen en interactie te creëren. Als mens zijn we immers geen eiland op zich en moeten we dit continu doen: om ons te conformeren, om de goedkeuring of de medewerking van anderen te verkrijgen. Bovendien is het belangrijk om te beseffen wanneer onze eigen gedragsstijl frustrerend kan zijn voor anderen en we er net daarom niet in slagen om verbinding te maken. Integendeel, het zijn net de personen die hun gedragsstijl kunnen aanpassen aan de onze, die ons op ons gemak kunnen stellen.
Insights® Discovery is een instrument dat hierbij kan helpen. Het meet de persoonlijke voorkeursstijlen van mensen en hoe deze gedrag beïnvloeden. Het kan ondermeer worden ingezet om persoonlijke effectiviteit te verhogen, voor teambuilding, het versterken van samenwerking en persoonlijke coaching. De hoofddoelstellingen van Insights® Discovery zijn: zelfinzicht, inzicht in anderen én afstemmen op en verbinding maken met de ander.

Psychologische inzichten van Jung 

Het is het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung dat aan de basis ligt van het Insights® Discovery systeem. Deze Zwitserse psycholoog heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar persoonlijkheidstypen. Hierbij geeft hij aan dat mensen afhankelijk van hun type verschillende psychologische voorkeuren hebben. Daardoor hebben ze ook een verschillende kijk op situaties, gedragen ze zich anders, gaan ze op een andere manier relaties aan, hebben ze andere leervoorkeuren, … Iets wat dus voor de ene gesneden koek is, is voor de andere een zeer moeilijke opdracht.
Via het Insights Discovery systeem krijgt iedere deelnemer een diepgaand inzicht in zichzelf en zijn/haar collega’s. Door de sessies die onder begeleiding voorzien worden ontdek je de betekenis van voorkeuren en gedrag. Leer je af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterke en effectieve relaties te ontwikkelen. Insights Discovery is ideaal als je inzicht wil krijgen in je unieke persoonlijkheid, je interpersoonlijke vaardigheden wil ontwikkelen, je communicatieve vaardigheden wil verbeteren en betere relaties – zowel persoonlijk als professioneel – wil creëren.

En plots krijgt het (bedrijfs)leven kleur

 

Op ingenieuze wijze werden de inzichten van Jung gecombineerd tot een model dat naar verrassende nieuwe inzichten leidt. Het taalgebruik is eenvoudig, maar net daardoor ook ontzettend sterk.

De kleurentaal van Insights Discovery heeft dan ook direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen en de aanpak voor iedere medewerker te individualiseren. Op die manier is het mogelijk om in een veranderende bedrijfswereld iedereen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten, een nieuwe dynamiek te ondersteunen en de energiebalans van iedere medewerker op de juiste manier te bewaken.

Op basis van je persoonlijk profiel kun je vervolgens aan de slag.Het is net dit inzicht dat jezelf beschermt, dat je ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling. Het maakt dat je duiding krijgt over hoe je beter met anderen kunt omgaan, communiceren en samenwerken. Zo wordt je zelfkennis de basis voor een positievere interactie met anderen.

Zin om hier dieper op in te gaan?

Creando staat je graag met raad en daad bij.

Gerelateerde berichten
Scroll to Top